Seznam zkoušených kompetencí

Níže poskytujeme seznam všech vůdcovských kompetencí, které budeme na kurzu ověřovat (zvěřjňujeme dle Řádu pro vzdělávání).

Nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme! 🙂

4. Umí charakterizovat základní znaky skautingu, ví, co dělá skauting skautingem.
5. Rozumí hodnotám, na kterých stojí skautské hnutí, umí je popsat a umí vysvětlit, proč tyto hodnoty sdílí.
22. Je schopen přijímat zpětnou vazbu od druhých a vyvozovat z ní pro sebe důsledky.
23. Je si vědom svých fyzických a psychických mezí, dokáže odadnout své reakce ve vypjatých, nicméně pravděpodobných situacích.
32. Zná základní právní předpisy.
33. Ví, kdo je nositelem práv a povinností (právní osobnost).
34. Ví, jak zacházet s osobními údaji, a tyto zásady dodržuje.
35. Zná základy trestní odpovědnosti.
36. Zná základy občansko-právní odpovědnosti.
39. Zná instituce, organizace apod., které se zabývají porušováním práv dětí. Ví, kam se v případě porušování práv dětí obrátit.
40. Ví, při jakých oddílových činnostech v přírodě hrozí riziko porušení zákona.
41. Uvědomuje si přínos plynoucí z příslušnosti oddílu k Junáku – českému skautu a určité organizaci vůbec. Chápe, jaký smysl má pro oddíl jeho začlenění ve středisku a v Junáku – českém skautu.
42. Ví, jak se jmenuje jeho středisko.
44. Zná základní prvky organizační struktury (středisko, okres, kraj, ústřední orgány) a jejich smysl pro Junáka – českého skauta a pro svůj oddíl.
45. Zná základní předpisy Junáka – českého skauta (Stanovy, Organizační řád, Hospodářský řád, Řád pro vzdělávání) a ví, proč je Junák – český skaut má.
46. Má základní představu o tom, jak jednotlivé orgány (sněm, rada, vedoucí střediska, revizní komise) ovlivňují chod střediska. Je mu zřejmé, že jeho středisko bude takové, jaké si ho on a další vedoucí udělají.
47. Ví, co může dělat, pokud není spokojen s nějakým nařízením, rozhodnutím či předpisem.
49. Zná význam a možnosti pojištění při oddílové činnosti a ví, na co se příslušné pojištění vztahuje a za jakých podmínek.
50. Ví, jaké jsou povinnosti a odpovědnost vedoucího oddílu z hlediska hospodářského zajištění oddílové akce.
51. Ví, co zahrnuje hospodaření na úrovni oddílu, jaké jsou možnosti, povinnosti a odpovědnost vedoucího oddílu v hospodářské oblasti.
52. Zná nezbytné náležitosti dokladů tak, aby byly použitelné v účetnictví. Ví, jaké typy dokladů se používají k vyúčtování obvyklých výdajů (paragon, cestovní příkaz, smlouva, …)
60. Ví, kdo je vlastníkem majetku, který používá oddíl, ví, jak se tento majetek eviduje a proč.
71. Zvládá vnější komunikaci (mimo Junák – český skaut s rodiči, školou, veřejností, úřady, …). Ví, jaké formy, přístupy a postupy použít pro tuto komunikaci.
74. Ví, že je důležité komunikovat s rodiči, úřady, jinými oddíly, střediskem, školou, veřejností, a dokáže vysvětlit proč.
76. Je schopen sestavit střednědobý plán oddílu (plán na rok nebo kratší období) podřízený dlouhodobé vizi.
77. Umí připravit plán tábora (cíle, program, technické, organizační a hospodářské zajištění, rozpočet).
78. Umí metodicky správně sestavit plán pro dílčí akci podřízený střednědobému plánu.
81. Umí vytvořit scénář pro dílčí akci (schůzku, výpravu, …). Umí k tomuto scénáři stanovit jednotlivé úkoly pro zabezpečení akce.
82. Ví, co je to rozpočet a k čemu slouží. Umí ke scénáři dílčí akce sestavit jednoduchý rozpočet.
83. Ví, že má mít vizi.
86. Ví, že by měl oddíl přijímat nové členy, ví, proč je to důležité.
87. Zná způsoby, jak doplňovat členskou základnu svého oddílu.
95. Umí zvolit vhodnou výbavu na akce různého typu a rozsahu.
96. Umí zajistit přiměřený režim aktivity a odpočinku (včetně spánku).
97. Umí zajistit jídlo a pití v přiměřeném množství a kvalitě.
99. Umí zajistit přiměřenou míru osobní hygieny a hygieny při táboření, vaření, bydlení apod.
100. Pro oddílové akce umí vybrat vhodné prostředí z hlediska bezpečnosti a hygieny (čisté ovzduší, nízká úroveň hluku, dostupný terén, bezpečný zdroj vody, …)
101. Dokáže analyzovat příčiny vzniklých krizových situací a poučit se z nich. Umí předcházet krizovým situacím.
102. Umí zajistit odpovídající bezpečnost prováděných činností. Zná bezpečnostní pravidla a řídí se jimi.
126. Zná základní styly vedení a ví, v jakých situacích je vhodné je použít (umí rozpoznat, kdy je čas na diskuzi a kdy je čas na rozhodnutí a následný „rozkaz“).
139. Ví, jaké jsou možné chyby při komunikaci s ostatními (osobní útoky, pomluvy…), a snaží se jim vyhýbat.
140. Umí motivovat své spolupracovníky a členy oddílové rady k práci pro oddíl.
148. Umí pracovat v týmu.
154. Své komunikační dovednosti umí využít při vyjednání podmínek pro oddílovou činnost (klubovna, dotace, tábor, apod.).
160. Umí najít vhodné prostředky ke splnění určitého výchovného cíle.
161. Dokáže analyzovat, jaké výchovné cíle může plnit určitým programem či aktivitou.
164. Ví, co je to skautská výchovná metoda. Rozumí jejím jednotlivým prvkům a ví, jak používat skautskou výchovnou metodu při své práci v oddíle.
166. Umí využít skautskou výchovnou metodu ke splnění výchovných cílů.
168. Umí metodicky pracovat se skautskou stezkou. Ví, proč a jak stezku použít jako východisko při plánování. Umí skauty motivovat k plnění stezek. Ví, jak ověřovat znalosti a dovednosti ze stezky. Ví, jak se stezkou nepracovat (frontální výuka, zkoušení).
180. Ví, jak děti motivovat, rozlišuje a umí používat různé způsoby motivace.
181. Zná základní vývojové charakteristiky dítěte a dovede podle nich s dětmi pracovat, ví o fyzických a psychických hranicích dětí v různém věku a tyto hranice respektuje.
182. Ví, že je nutné volit odlišný program pro různé věkové kategorie, a uvědomuje si rizika, která přináší uvedení programu v nevhodném věku.
189. Má přehled o rizicích, která ohrožují děti a mládež (závislosti, sekty, zneužívání, …), ví, jak děti o těchto rizicích přiměřeně informovat, je schopen pomoci, když se na něho dítě obrátí s prosbou o pomoc nebo o radu.
190. Ví, jak rozpoznat, že má dítě nějaký problém, a umí mu s ním pomoci.
192. Umí používat odměny a tresty
194. Uvědomuje si, že každé dítě je jedinečná osobnost, a podle toho s ním jedná.
198. Ví, že v jeho oddíle mohou být děti se specifickými poruchami učení. Ví, jak se chovat, aby těmto dětem nevědomě neubližoval.
206. Umí děti připravit na zvládání a řešení různých krizových a obtížných situací.
214. Umí u dětí rozvíjet hodnoty, svědomí a duchovní život. Podporuje děti jako jedinečné morálně silné jedince
216. Ví, že je důležité děti vést k vytváření a prožívání hodnotných mezlidských vztahů a přátelství, umí pro to vytvořit v oddíle vhodné podmínky.
226. Umí vést děti ke vnímání a uznání hodnoty přírody. Umí rozvíjet jejich vztah k přírodě.
227 .Ví, jak vést děti k šetrnému chování k přírodě a jak toto chování zavádět do oddílové činnosti.
10. Má základní přehled o historii skautingu v českých zemích. Rozumí tomu, jak je současná tvář českého skautingu ovlivněna historickým vývojem české společnosti a českého skautského hnutí.
24. Je schopen kritické sebereflexe a zamyšlení nad svým vlastním jednáním a prožíváním. Snaží se o nadhled a poučení z vlastních chyb.
25. Přemýšlí o hodnotách, kterými se řídí, o svém duchovním rozvoji, o svém svědomí, o vztahu k ostatním lidem.
26. Má vizi svého osobního rozvoje a snaží se k ní postupnými kroky směřovat, staví si stále nové cíle.
37. Ví, jak řešit základní situace při porušení práv druhých.
43. Dokáže na nutné úrovni zajistit agendu vedení svého oddílu (registrace, tábory, akce).
48. Ví, jakým způsobem středisko řídí oddíly, zná práva a povinnosti vedoucího oddílu ve střediskové radě.
53. Umí sestavit vyúčtování akce.
85. Umí analyzovat situaci ve svém oddíle. Ví, proč analyzovat situaci.
92. Umí sestavit správný jídelníček a pitný režim na akce různého typu.
93. Umí zajistit přípravu letního tábora po technické a materiální stránce (vyhledání a zajištění tábořiště, vybavení, doprava, materiál, táborové stavby).
122. Při činnosti oddílu uplatňuje zásady prevence úrazů a onemocnění.
147. Dokáže vést jednotlivce nebo skupinu k reflexi zážitku vlastního chování vedoucí k zobecnění a poučení.
156. Dokáže vysvětlit ostatním, proč se věnuje vedení oddílu
157. Ví, co chce děti naučit, umí si to rozmyslet a uspořádat.
158. Umí vybrat a použít vhodné metody a prostředky, aby děti naučil, co potřebuje. Umí vysvětlit, co potřebuje.
159. Umí sdělit dětem srozumitelně a zřetelně, co potřebuje tak, aby to pochopily a zařídily se podle toho.
195. Umí nacházet způsoby a hledat či vytvářet situace, ve kterých pozná osobnost dítěte.
196. Umí zjistit, jaká je rodinná a osobní situace dětí v oddíle, a umí tomu přizpůsobit své chování a vystupování.
197. Umí poznat sociální vztahy v oddíle podpořit děti, které jsou v oddíle v sociálně nevýhodné situaci.
205. Umí zjistit, co děti umí a co neumí, dokáže jim pomáhat v rozvíjení jejich schopností a dovedností.